مشاوره
مشاوره

قبل از اجرای پروژه و پی ریزی، با مشاوره توسط مهندسین شرکت علاوه بر سازه ای مقاوم در برابر زلزله میتوانید کاهش هزینه (از جمله حذف ماسه و سیمان، کاهش کارگر، افزایش سرعت، سبک سازی، کاهش میلگرد، کاهش بتن ریزی و ...) را در پی داشته باشید.

با ما در ارتباط باشید