محاسبه قیمت و میزان مصالح

شما از طریق بخش زیر میتوانید به راحتی میزان ملات باسکاتی مورد نیاز خود را محاسبه کرده و تفاوت قیمت آن را با روش سنتی مقایسه کنید.